Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja Sluš aplikacije

Sluš aplikacija nudi pretplatničku uslugu, koja našim korisnicima omogućava pristup audio knjigama i drugom sadržaju putem interneta na kompatibilnim uređajima kao i kupovinu audio knjiga i drugog sadržaja.

Vaš pristup i korišćenje Sluš aplikacije podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem Sluš aplikacije, dole navedene uslove korišćenja prihvatate bez ograničenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja, molimo Vas da ne koristite ovu aplikaciju.

Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa Sluš Audio DOO.

Definicije

 • Delo: označava autorsko delo u audio izdanju;
 • Korisnik: označava kupca audio knjiga dok se audio knjiga nalazi na platformi;
 • Sluš audio knjige: označava softversku aplikacija kompatibilnu za IOS i Android mobilne sisteme, čiji je osnovi cilj reprodukcija štampanih izdanja autorskog dela u audio formatu;

 

 1. Uslovi za otvaranje naloga

1.1 Da biste imali pravo da otvorite nalog ili se pretplatite na Sluš, morate:

 • boraviti u zemlji u kojoj je Usluga dostupna;
 • pružiti tačne lične podatke kada se to od vas zahteva;
 • pružiti validan način plaćanja;
 • pristati na poštovanje ovog Sporazuma.

 

 1. Usluga

Sluš aplikacija pruža digitalnu pretplatničku uslugu, kao i uslugu kupovine Audio knjiga putem kompatibilnog uređaja sa pristupom internetu. Usluga je dostupna putem aplikacije i može se koristiti samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu u skladu sa ovim Sporazumom.

Da biste koristili Uslugu, morate koristiti uređaj koji ispunjava tehničke zahteve Sluš-a. Usluga možda neće imati iste funkcionalnosti na svim uređajima i platformama.

Sluš redovno ažurira svoju aplikaciju kako bi osigurao njenu sigurnost, kao i za ažuriranje i poboljšanje korisničkog iskustva. Zbog toga Sluš može ponekad zahtevati da ažurirate na noviju verziju aplikacije.

 

 1. Kupovina audio knjige

3.1. Sluš Audio DOO nudi Korisnicima prodaju audio knjiga na digitalnoj platformi, na aplikaciji. Nakon izvršene porudžbine nastaje ugovorni odnos između Korisnika i Sluš-a.

3.2. Sluš Audio DOO je u obavezi da omogući pristup kupljenoj audio knjizi.

3.3. Audio knjiga se smatra isporučenim ako:

1) ima potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu.

2) kad je prodavac predao stvar koja je saobrazna uzorku koji predstavlja Deo (Odsečak) predstavljena na prodajnoj strani audio knjige i ako kvalitet  audio knjige ne odstupa od kvaliteta Odsečka.

 

 1. Pretplatnički paketi

Sluš pored pojedinačne kupovine audio knjiga nudi različite pretplatničke planove sa periodičnim izmenama. Informacije o trenutno dostupnim pretplatničkim planovima mogu se naći na Sluš aplikaciji i web sajtu.

Usluga koja vam je pružena zavisiće od tipa pretplatničkog plana za koji ste se prijavili.

Sluš zadržava pravo da ukloni ili promeni karakteristike ili funkcije svojih pretplatničkih planova po svom nahođenju.

4.1. Besplatan probni period

Vaša pretplata može početi sa besplatnim probnim periodom ili drugom promotivnom kampanjom. Besplatan probni period je dizajniran da omogući novim korisnicima da isprobaju naš servis besplatno. Besplatan probni period može se koristiti samo jednom po osobi, osim ako nije reč o personalizovanom promo kodu kojim može da aktivira novi besplatan probni period.

4.2. Prelazak na plaćeni plan

Kada se registrujete za besplatan probni period, potvrđujete i slažete se da ćete automatski preći na plaćeni pretplatnički plan na kraju besplatnog probnog perioda, osim ako ne otkažete pretplatu pre prvog naplaćivanja.

4.3. Promo kodovi

Sluš može ponuditi promo kodove za produženje probnog perioda pretplate i mogućnost promo kodova koji nude popust na iznos pretplate.

4.4. Otkazivanje

Ako prekinete pretplatu, ona će isteći na kraju tekućeg perioda. Besplatni probni periodi će se odmah završiti po otkazivanju.

 

4.5 Cene i plaćanja

4.5.1. Prikaz cena

Cene za pretplatničke pakete i za pojedinačne kupovine su prikazane na Sluš aplikaciji i web sajtu i biće vam jasno istaknute prilikom registracije za pretplatu ili kupovine. Cene mogu varirati u zavisnosti od tipa pretplatničkog plana i/ili metode plaćanja.

 

4.5.2. Promena plana

Možete u svakom trenutku promeniti svoj pretplatnički plan. Sluš zadržava pravo da dozvoli takve promene pre isteka trenutnog pretplatničkog perioda.

4.5.3. Promena cena

Sluš može promeniti cene usluga uz najmanje 30-dnevno pismeno obaveštenje. Ovo će vam uvek omogućiti dovoljno vremena da otkažete pretplatu pre stupanja na snagu nove cene.

4.5.4. Plaćanje unapred

Pretplate se plaćaju unapred za svaki obračunski period, osim ako nije drugačije dogovoreno.

 

 1. Vlasništvo nad sadržajem

Usluga i sadržaj su naša svojina ili su zaštićeni autorskim pravima ili su na aplikaciji postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Sva prava intelektualne svojine u vezi sa uslugom ili sadržajem su naša ili ovlašćenog nosioca prava.

 1. Licenca za sadržaj i softver

6.1 Sadržaj i ažuriranja

Sluš kontinuirano ažurira i razvija svoj sadržaj. Ovi ažurirani sadržaji mogu biti u skladu sa zakonskim zahtevima, pravima intelektualne svojine i našim internim politikama.

6.2 Licenca za korisnike

Sluš korisnicima daje ograničenu, opozivu, neekskluzivnu licencu za pristup i korišćenje softvera i sadržaja za ličnu, netrgovinsku upotrebu na kompatibilnim uređajima sa pristupom internetu.

6.3 Obaveze korisnika

Korisnici se obavezuju da neće neovlašćeno kopirati, modifikovati, distribuirati ili na drugi način zloupotrebljavati sadržaj ili uslugu. Ovo uključuje i deljenje sadržaja putem trećih strana ili web sajtova.

6.4 Sigurnost i zaštita

Korisnici moraju poštovati ovaj sporazum i ne smeju zaobići bilo kakve sigurnosne ili digitalne tehnologije za upravljanje pravima koje se koriste u usluzi.

 

 1. Raskid od strane Sluša

Sluš zadržava pravo da odmah raskine sporazum u slučaju kršenja uslova, važećih zakona ili neetičkog korišćenja platforme.

 

 1. Prava i odgovornosti Sluš-a

8.1 Komunikacija

Sluš zadržava pravo da povremeno komunicira s vama u vezi sa uslugama, promocijama ili drugim obaveštenjima koja se odnose na vašu pretplatu. Sva komunikacija će biti u skladu sa našom politikom privatnosti, koju možete pregledati na našem sajtu.

8.2 Dostupnost usluge

Cilj nam je da usluga bude dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Međutim, ne možemo garantovati da će usluga uvek biti dostupna ili bez tehničkih problema. U slučaju tehničkih problema, radimo na tome da ih što brže rešimo. Ako dođe do prekida u pružanju usluge, obavestićemo vas o tome.

8.3 Prenos prava i obaveza

Sluš ima pravo da prenese svoja prava i obaveze iz ovog sporazuma na treće strane, uključujući ali ne ograničavajući se na nove vlasnike kompanije. Sve takve promene će biti u skladu sa našom politikom privatnosti.

8.4 Izmene uslova

Sluš zadržava pravo da menja ove uslove korišćenja. U slučaju značajnih promena koje bi mogle negativno uticati na vašu pretplatu ili način korišćenja usluge, obavestićemo vas najmanje 30 dana unapred.

 

9. Vaša prava i odgovornosti

9.1 Lična upotreba

Usluga je namenjena isključivo za vašu ličnu, netrgovinsku upotrebu. Stoga, zabranjeno je koristiti uslugu za javno emitovanje audio knjiga i drugog sadržaja ili na bilo koji način koji bi omogućio pristup trećim stranama.

9.2 Sigurnost naloga

Vi ste odgovorni za očuvanje sigurnosti vašeg naloga i za sve aktivnosti koje se dešavaju pod vašim nalogom. Preporučujemo vam da koristite jake lozinke i da ih ne delite s drugima.

9.3 Ažuriranje informacija

Odgovorni ste za ažuriranje informacija na vašem nalogu. Ako dođe do promene e-mail adrese, telefonskog broja ili drugih ličnih podataka, obavezni ste da te informacije ažurirate u podešavanjima vašeg naloga.

9.4 Zloupotreba usluge

Zabranjeno je koristiti uslugu na način koji bi mogao da je ošteti, onemogući ili preoptereti.

10. Autorska prava

Sav sadržaj (audio knjige/fonogrami, tekstovi, fotografije, audio i video materijali, baze podataka, programerski kod) na Sluš aplikacije je u vlasništvu Sluš Audio DOO ili su na aplikaciji postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ove aplikacije, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je krivičnom gonjenju.

11. Viša sila

Sluš se obavezuje da Korisniku obezbedi korišćenje aplikacije, s tim što Sluš zadržava pravo da privremeno obustavi rad zbog tehničkih popravki, zbog unapređenja aplikacije ili usled više sile sve dok za tim postoji potreba. Višom silom smatraju se spoljni i vanredni događaji, koji nisu postojali u vreme nastanka ugovornog odnosa, niti su se oni mogli predvideti, a koji su nastali mimo moći i volje Ugovornih strana i čije nastupanje i dejstvo ugovorne strane nisu mogle sprečiti merama i sredstvima koje se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strana pogođenih višom silom.

12. Zaštita podataka

Sluš se obavezuje da u granicama tehnički raspoloživih resursa, a u skladu sa svetskim priznatim standardima, preduzme sve mere u cilju zaštite integriteta podataka na ovom web sajtu i zaštiti integriteta podataka preuzetih od klijenata. Bezbednost ovog web sajta osigurana je proverenim antivirusnim sistemima, naprednim firewall rešenjima, kao i konstantnim praćenjem i kontrolom servera.

Sluš zadržava pravo da bilo kada i bez dodatnog obaveštenja izmeni ove uslove korišćenja aplikacije. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na Sluš aplikaciji. Korisnik se obavezuje da povremeno poseti ovu stranicu i pročita uslove korišćenja kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko korisnik nastavi da koristi web sajt i usluge Sluš Audio DOO nakon bilo koje nove verzije uslova korišćenja web sajta, podrazumeva se da je iste prihvatio kao važeće.

13. Završne odredbe

Ovaj Ugovor tumačiće se i primenjivati u skladu sa propisima Republike Srbije. Bilo koji spor koji proizađe iz ovog Ugovora ili je u vezi sa ovim Ugovorom biće konačno rešen pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.